Jdi na obsah Jdi na menu
 


stanovy

 

Stanovy politického Hnutí
Oddíl 1 Úvodní ustanovení
 
1.1. Název politického hnutí je Hnutí pro sport; jeho zkratka je HPS.
 
1.2. Sídlem hnutí je Na Strži 1837/9, Praha 4, 140 00.
 
1.3. Hnutí působí v České republice.
 
1.4. Předmětem činnosti hnutí je politické působení ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
 
1.5. Pro potřeby těchto Stanov je Hnutí pro sport označováno dále jako „Hnutí“.
 
Oddíl 2
Programové cíle Hnutí
 
1.1. Hnutí pro sport je politickým hnutím, jehož cílem je zajištění financování českého sportu po výpadku příjmů z loterií. Hnutí bude prosazovat vícezdrojové financování českého sportu, do kterého vedle státní podpory bude výrazně zainteresována samospráva, včetně vytvoření ekonomických (daňových) podmínek pro vyšší podíl spolufinancování soukromým sektorem. Hnutí bude usilovat o zajištění finančních zdrojů z EU ve prospěch sportovních a volnočasových aktivit, zejména mládeže.
 
2.1. Hnutí bude prosazovat komplexní novelu zákona o podpoře sportu, která bude sport definovat jako veřejně prospěšnou činnost. Rozvineme práci s talentovanou mládeží návratem ke sportovním třídám, akademiím a tréninkovým střediskům mládeže. Nová koncepce podpory sportu bude klást důraz na výchovu talentů a vytvoření podmínek pro reprezentaci. Jen tak bude české sportovní prostředí konkurenceschopné s vyspělými zeměmi.
 
3.1. V nejširším pojetí bude Hnutí usilovat o změnu přístupu české společnosti ke sportu jako veřejně prospěšné činnosti. Úkolem Hnutí bude na všech úrovních upozorňovat na potřebu změny životního stylu a na harmonický rozvoj mladé generace. Pro českou společnost se musí stát sportování prioritou a důležitou národní hodnotou.
 
Oddíl 3
 
Členství
 
I. Vznik členství
 
 
1.1. Členem Hnutí může být občan ČR starší 18 let, který není členem žádné jiné politické strany nebo Hnutí, nebo jejich kandidátem za člena, a zaváže se podpisem přihlášky dodržovat Stanovy a programové cíle Hnutí.
 
1.2. Zájemce o členství vyplní a vlastnoručně podepíše přihlášku za člena Hnutí u její Místní organizace v místě svého trvalého pobytu; pokud v tomto místě Místní organizace není, předkládá svou žádost územně nejbližší Místní organizaci v kraji. V případě odůvodněného zájmu je možné požádat o členství u Místní organizace mimo své trvalé bydliště.
 
1.3. O podání přihlášky informuje Předseda Místní organizace písemně Předsednictvo Hnutí s návrhem na přijetí nebo odmítnutí uchazeče za člena.
 
 
 
 
1.4. Členství v Hnutí vzniká schválením přijetí uchazeče za člena Místní organizace Předsednictvem Hnutí na základě doporučení Místní organizace, a zaplacením členského poplatku na příslušné období. O přijetí či odmítnutí uchazeče je Předsednictvo Hnutí povinno rozhodnout nejpozději do 2 měsíců od řádného podání přihlášky. V případě, že v uvedené lhůtě Předsednictvo Hnutí o členství nerozhodne, stane se uchazeč členem Hnutí. O odmítnutí přihlášky musí být uchazeč písemně informován Předsedou Místní organizace bez zbytečného odkladu.
 
1.5. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena Hnutí se lze odvolat ke smírčí komisi Hnutí do 15 dnů po oznámení této skutečnosti příslušným orgánem Hnutí.
 
1.6. Člen může být zapsán pouze u jedné Místní organizace.
 
II. Pozastavení členství
 
2.1. Členství v Hnutí lze pozastavit na základě žádosti člena se souhlasem Předsedy Místní organizace. Pozastavení členství dle předchozí věty lze zrušit na základě žádosti člena jen se souhlasem Předsedy Místní organizace.
 
2.2. Předsednictvo Hnutí může členovi z důvodů, pro které lze členství zrušit (čl. III. Stanov), pozastavit členství a navrhnout Grémiu Hnutí, aby rozhodlo o zrušení členství v Hnutí.
 
2.3. Pozastavení členství dle odst. 2.2. je platné od rozhodnutí Předsednictva Hnutí do nejbližšího zasedání Grémia Hnutí, které bude rozhodovat o případném zrušení členství dle čl. 3.2. V případě, že Grémium Hnutí členství zruší, je dnem rozhodnutí Předsednictva Hnutí o pozastavení členství, členství zrušeno.
 
2.4. Člen, jehož členství bylo pozastaveno z jakéhokoli důvodu, nemůže v Hnutí vykonávat funkci, do které byl zvolen, hlasovat, volit a být volen do kteréhokoli orgánu nebo složky Hnutí, a je mu pozastaven výkon všech dalších členských práv a povinností. Pro stanovení volebních klíčů Hnutí se jeho osoba nezapočítává do členské základny. Po dobu pozastavení členství není člen povinen platit členské příspěvky.
 
 
III. Skončení členství
 
3.1. Členství končí zánikem členství nebo jeho zrušením.
 
3.1. Členství zaniká:
a) dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení z Hnutí Místní organizaci;
úmrtím člena;
b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení člena způsobilosti k právním úkonům;
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o spáchání úmyslného trestného činu;
d) zanikne-li Místní organizace a člen se do tří měsíců nezaregistruje u jiné Místní organizace Hnutí s platnou licencí;
Zánik členství zaznamená Místní organizace v evidenci členů.
3.2. Členství se zrušuje
a) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě;
b) vstupem do jiné politické strany nebo Hnutí, nebo získání kandidátství do jiné strany nebo Hnutí;
c) z důvodu závažného porušení povinností stanovených v odst. 4.2.
3.2.1 O zrušení členství rozhoduje Grémium. Zánik členství zaznamená Místní organizace v evidenci členů.
3.3. Proti rozhodnutí o zrušení členství se lze odvolat ke smírčí komisi Hnutí do 15 dnů po oznámení této skutečnosti příslušným orgánem Hnutí.
3.4. Dokud není platně rozhodnuto o zrušení členství, je dnem podání odvolání členství dotčeného člena pozastaveno.  
3.5. Ukončené členství může být obnoveno pouze cestou podání nové přihlášky za člena a řízením o jejím přijetí dle čl. 1. Přihlášku lze podat nejdříve 1 rok od skončení předchozího členství.
 
IV. Práva a povinnosti členů
 
 
4.1. Člen Hnutí má právo:
 
a) účastnit se jednání členské schůze Místní organizace;
b) účastnit se jednání orgánů Hnutí (oddíl 4), do kterých byl zvolen;
c) volit orgány Místní organizace a být volen do všech orgánů Hnutí;
d) předkládat všem orgánům Hnutí náměty, stížnosti a připomínky a být vyrozuměn o přijatých řešeních;
e) být pravidelně informován o přijatých usneseních, politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se Hnutí; informace mohou být doručovány i elektronickou cestou;
f) odvolávat se ke smírčí komisi v případech dle Stanov;
g) vyvíjet činnost ve prospěch Hnutí, dbát o jeho dobré jméno a svým jednáním Hnutí nepoškozovat;
h) vyjadřovat své názory v orgánech Hnutí.
 
4.2. Člen Hnutí je povinen:
 
a) účastnit se všech jednání orgánů Hnutí, jichž je členem, pokud se řádně neomluví;
 
b) spolupracovat na uskutečňování cílů Hnutí a prosazování jeho programu;
 
c) respektovat usnesení a rozhodnutí orgánů Hnutí;
 
d) dodržovat Stanovy Hnutí a vnitřní předpisy a prosazovat programové cíle Hnutí;
 
e) platit členské příspěvky ve stanovené výši a stanovených lhůtách;
 
f) neprodleně oznamovat Místní organizaci změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence.
 
V. Členské příspěvky
 
5.1. Výši členských příspěvků pro určité kalendářní období a lhůtu pro jejich úhradu určuje Grémium.
5.2. Členské příspěvky se platí zásadně do pokladny Místní organizace, jíž je členem.
 
Oddíl 4
Organizace a orgány Hnutí
 
4.1 Orgány Hnutí
 
a) na Místní úrovni jsou Místní organizace, členské schůze a předsedové místních organizací;
b) na Oblastní úrovni jsou orgány Hnutí Oblastní sněmy, Oblastní rady a Předsednictva oblastních organizací,
c) na Regionální úrovni jsou orgány Hnutí Regionální sněmy, Regionální rady a Předsednictva regionálních organizací,
d) republikovými orgány Hnutí jsou Celostátní sněm, Grémium, Předsednictvo Hnutí, Kontrolní komise, smírčí komise.
 
4.2 Všechny kolektivní orgány Hnutí (Předsedové, Předsednictva, rady, Grémium, sněmy) se řídí svými jednacími řády a jsou usnášení schopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných, nevyžadují-li tyto Stanovy vyšší počet hlasů.
 
4.3 Z jednání všech orgánů Hnutí se pořizuje písemný zápis, který se archivuje po celou dobu existence Hnutí; za vyhotovení zápisu je odpovědný Předseda příslušné organizační jednotky. Zápis podepisuje Předseda příslušné organizační jednotky a zapisovatel.
 
4.4 Klíče pro volby delegátů sněmů vyšších organizačních jednotek Hnutí stanovuje svým rozhodnutím Grémium Hnutí. Klíčem se pro potřeby těchto Stanov míní počet delegátů příslušné organizační jednotky Hnutí na určitý počet členů příslušné organizační jednotky.
 
4.5 Všechna rozhodnutí orgánů Hnutí musí být vyhotovena písemně a doručena osobě (osobám), jichž se rozhodnutí týká;
 
I. Místní organizace (MO)
 
1.1. Místní organizace je základní politickou jednotkou a současně základní organizační jednotkou Hnutí. Místní organizace může rozhodovat o záležitostech podle těchto Stanov a hospodařit se svěřenými prostředky nebo prostředky z členských příspěvků.
 
1.2. Územní působnost Místní organizace musí být stanovena Grémiem tak, že v územním obvodu jedné obce nesmí působit více jak jedna Místní organizace; výjimku tvoří obce (města) dále samosprávně členěné. Územní působnost Místní organizace stanoví Grémium při udělení licence.
1.3. Minimální počet členů Místní organizace jsou tři.
 
1.4. Vznik a zánik Místní organizace:
 
a) Místní organizace vzniká rozhodnutím minimálně tří členů Hnutí o vytvoření Místní organizace a následným udělením licence Předsednictvem k existenci a činnosti Místní organizace, o které musí zakladatelé Místní organizace písemně požádat;
 
b) Místní organizace zaniká rozhodnutím členské schůze o jejím rozpuštění se souhlasem minimálně tří pětin všech jejích členů, nebo zrušením licence Předsednictvem Hnutí; Místní organizace rovněž zaniká, klesne-li počet jejích členů pod tři členy po dobu 3 měsíců po sobě jdoucích, a to rozhodnutím Předsednictva. Členové zaniklé Místní organizace se mohou stát členy jiné Místní organizace v dané obci (městě) nebo jiné Místní organizace podle vlastního rozhodnutí, o kterém informují Předsednictvo. Pokud tak neučiní ve lhůtě 3 měsíců, zaniká jejich členství v Hnutí (odst. 3.1.).
 
1.5. Orgány Místní organizace jsou:
 
- Členská schůze
- Předseda Místní organizace (PMO)
 
1.5.1. Členská schůze:
 
a) je nejvyšším orgánem Místní organizace
b) je tvořena členy Místní organizace a je nejvyšším orgánem Místní organizace;
c) koná se podle potřeby, minimálně 4krát ročně. Svolává ji Předseda Místní organizace písemnou pozvánkou nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání;
d) koná se vždy nejpozději 8 týdnů před Celostátním sněmem;
e) volí Předsedu Místní organizace, a to alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů Místní organizace;
f) odvolává Předsedu Místní organizace, a to alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů Místní organizace;
g) volí delegáty a jejich náhradníky na Oblastní sněm, a to alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů Místní organizace;
h) navrhuje Grémiu kandidáty na kandidátní listiny Hnutí pro volby do zastupitelstev obcí ve svém územním obvodu, a to nejpozději 3 měsíce před registrací kandidátních listin pověřeným obecním úřadem;  
i) schvaluje rozpočet Místní organizace na příslušné časové období;
j) schvaluje zprávu o činnosti Předsedy Místní organizace od konání poslední Členské schůze a zprávu o hospodaření Místní organizace, stanovuje hlavní úkoly Hnutí pro období do konání příští Členské schůze;
k) Předseda Místní organizace je povinen členskou schůzi svolat na základě písemné žádosti minimálně 1/3 členů Místní organizace, a to nejpozději do 30ti dnů od doručení žádosti; neučiní-li tak, je povinna členskou schůzi svolat v náhradní lhůtě 15ti dnů Oblastní rada.
 
1.5.1.2 Předsedu Místní organizace, který se jednání členské schůze nemůže zúčastnit z omluvitelných důvodů (např. nemoc, neodkladná pracovní cesta) zastupuje člen Místní organizace řádně pro tento účel členskou schůzí ad hoc zvolený alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů Místní organizace.
 
1.5.2. Předseda Místní organizace:
 
a) rozhoduje o všech záležitostech Místní organizace v období mezi členskými schůzemi;
 
b) zajišťuje realizaci usnesení členských schůzí a usnesení vyšších orgánů Hnutí;
 
c) je hlavním představitelem a mluvčím Hnutí v místě, je odpovědný za činnost Hnutí v místě, svolává členské schůze, předkládá členským schůzím výroční zprávu, vede účetnictví a pokladnu Místní organizace;
 
d) jedná a podepisuje se za Místní organizaci;
 
e) při zániku Místní organizace je povinen veškerý majetek, který Místní organizace spravovala, včetně zbylých finančních prostředků, odevzdat místně příslušné Oblastní organizaci. Za likvidaci a předání zodpovídá Předseda zanikající Místní organizace.
 
 
II. Oblastní organizace (OO)
 
2.1. Oblastní organizace je politickou a organizační jednotkou Hnutí s územní působností dříve zákonem vymezených okresů státní správy (dále jen „okres“). Oblastní organizace tvoří všechny Místní organizace v daném okrese, přičemž pro vznik Oblastní organizace je zapotřebí existence alespoň tří Místních organizací v daném okrese, pokud Grémium Hnutí ad hoc nerozhodne jinak.
 
2.2. Vznik a zánik Oblastní organizace:
 
a) Oblastní organizace vzniká rozhodnutím zakládajících Místních organizací o vytvoření Oblastní organizace a následným udělením licence Předsednictvem Hnutí k existenci a činnosti Oblastní organizace, o kterou musí zakladatelé Oblastní organizace požádat;
 
b) Oblastní organizace zaniká rozhodnutím Oblastního sněmu o jejím rozpuštění, a to minimálně se souhlasem tří pětin všech svých členů, nebo zrušením licence Předsednictvem; Oblastní organizace rovněž zaniká, poklesne-li počet jejích členů pod tři po dobu 3 měsíců po sobě jdoucích. Oblastní organizace v takovém případě zaniká rozhodnutím Předsednictva o zániku Oblastní organizace se souhlasem tří pětin všech svých členů. Dotčené Místní organizace se musí ve lhůtě do 3 měsíců od zrušení Oblastní organizace začlenit do jakékoliv jiné Oblastní organizace v příslušném kraji dle jejich dohody.
 
 
2.3. Orgány Oblastní organizace jsou:
 
- Oblastní sněm (OS)
 
- Oblastní rada (OR)
 
- Předsednictvo OR
 
2.3.1. Oblastní sněm
 
a) je nejvyšším orgánem Oblastní organizace;
b) svolává jej podle potřeby Oblastní rada písemnou pozvánkou nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání;
c) koná se vždy nejpozději 6 týdnů před Celostátním sněmem;
d) je tvořena členy Oblastní rady, delegáty zvolenými volebními schůzemi MO, dále členy zastupitelských sborů zvolených za Hnutí v dané oblasti;
e) volí Předsedu a místopředsedu Oblastní organizace z členů Oblastní rady, z delegátů sněmu a z členů zastupitelských sborů zvolených za Hnutí v obcích a městech dané oblasti;
f) odvolává Předsedu a místopředsedu Oblastní organizace;
g) určuje základní směr politiky Hnutí v územní působnosti Oblastní organizace, při svém rozhodování vychází z usnesení vyšších orgánů Hnutí a Stanov;
h) schvaluje rozpočet Oblastní organizace na příslušné časové období;
i) schvaluje zprávu o činnosti Oblastní rady od konání posledního Oblastního sněmu a zprávu o hospodaření Oblastní organizace, stanovuje hlavní úkoly Hnutí pro období do konání příštího Oblastního sněmu;
j) volí delegáty a náhradníky Regionálního sněmu, a to alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů Oblastní organizace;
l) konzultuje s Místními organizacemi kandidáty na kandidátní listiny Hnutí pro volby do zastupitelstev obcí ve svém územním obvodu, a to nejpozději 3 měsíce před registrací kandidátních listin pověřeným obecním úřadem dle zákona;
m) Oblastní rada je povinna Oblastní sněm svolat na základě písemné žádosti nejméně 1/3 členů Oblastní organizace, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti do Oblastní kanceláře; pokud Oblastní rada Oblastní sněm nesvolá do jednoho měsíce od doručení žádosti, svolá jej Regionální rada.
 
2.3.2. Oblastní rada:
 
a) je tvořena předsedou a místopředsedou Oblastní organizace a předsedy jednotlivých Místních organizací;
 
b) rozhoduje o všech záležitostech Oblastní organizace v období mezi Oblastními sněmy;
 
c) schází se dle potřeby, minimálně jednou za tři měsíce, svolává jí předseda Oblastní organizace písemnou pozvánkou nejméně 10 dnů přede dnem jejího konání;
 
d) zajišťuje realizaci usnesení Oblastního sněmu a usnesení vyšších orgánů Hnutí;
 
e) řídí činnost Oblastní organizace v období mezi jednotlivými konáními Oblastních sněmů;
 
f) hospodaří se svěřeným majetkem Hnutí v oblasti;
 
g) předkládá Oblastnímu sněmu výroční zprávu.
 
2.3.2.1 Za Oblastní radu jedná a podepisuje se předseda nebo Oblastní radou pověřený místopředseda Oblastní rady.
 
2.3.3. Předsednictvo Oblastní organizace:
 
a) tvoří předseda a místopředseda Oblastní organizace;
 
b) předseda Oblastní organizace předsedá předsednictvu Oblastní organizace, je hlavním představitelem a mluvčím Hnutí oblasti, je odpovědný za činnost Hnutí v oblasti, svolává Oblastní sněm, Oblastní radu a předsedá jim;
 
c) místopředseda Oblastní organizace zastupuje předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech, na základě jeho písemného pověření; v době nepřítomnosti předsedy je místopředseda zastupuje v celém rozsahu jeho práv a povinností;
 
d) vede účetnictví a pokladnu Oblastní organizace.
 
III. Regionální organizace (RO)
3.1. Regionální organizace je politickou a organizační jednotkou s územní působností kraje.
3.2. organizace tvoří všechny Oblastní organizace v daném kraji, přičemž pro vznik Regionální organizace je zapotřebí existence alespoň tří Oblastních organizací v daném raji.
3.3. Vznik a zánik Regionální organizace:
 
a) Regionální organizace vzniká rozhodnutím zakládajících Oblastních organizací o vytvoření Regionální organizace, a následným udělením licence předsednictvem k existenci a činnosti Regionální organizace;
 
b) Regionální organizace zaniká rozhodnutím Regionálního sněmu o jejím rozpuštění minimálně se souhlasem tří pětin všech svých členů, nebo zrušením licence předsednictvem Hnutí; Regionální organizace rovněž zaniká, poklesne-li počet Oblastních organizací v kraji pod tři po dobu 3 měsíců po sobě jdoucích. Regionální organizace v takovém případě zaniká rozhodnutím předsednictva. Dotčené Oblastní organizace se mohou ve lhůtě do 3 měsíců po zrušení Regionální organizace začlenit do jakékoliv jiné Regionální organizace.
 
3.4. Orgány Regionální organizace jsou:
 
- Regionální sněm (RS)
- Regionální rada (RR)
- předsednictvo RO
 
3.4.1. Regionální sněm:
 
a) je nejvyšším orgánem Regionální organizace;
b) svolává jej podle potřeby Regionální rada písemnou pozvánkou nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání;
c) koná se vždy nejpozději 4 týdny před Celostátním sněmem;
d) je tvořen členy Regionální rady, delegáty zvolenými na volební konferenci Oblastní organizace a dále členy zastupitelstva kraje zvolených za Hnutí v daném kraji;
e) volí předsedu a dva místopředsedy Regionální organizace z členů Regionální rady, z delegátů regionálního sněmu a z členů zastupitelských sborů zvolených za Hnutí v daném kraji;
f) odvolává předsedu a místopředsedy Regionální organizace;
g) určuje základní směr politiky Hnutí v územní působnosti Regionální organizace; při svém rozhodování vychází z usnesení vyšších orgánů Hnutí a Stanov;
h) schvaluje rozpočet Regionální organizace na příslušné časové období;
i) schvaluje zprávu o činnosti Regionální rady od konání posledního Regionálního sněmu a zprávu o hospodaření Regionální organizace, stanovuje hlavní úkoly Hnutí pro období do konání příštího Regionálního sněmu;
j) volí delegáty a náhradníky Celostátního sněmu, a to alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů členů Regionální organizace;
k) navrhuje Grémiu kandidáty na kandidátní listiny Hnutí pro volby do zastupitelstev krajů ve svém územním obvodu, a to nejpozději 3 měsíce před registrací kandidátních listin příslušným krajským úřadem dle zákona;
l) Regionální rada je povinna Regionální sněm svolat na základě písemné žádosti nejméně 1/3 členů Regionální rady nebo minimálně 1/3 Oblastních organizací v kraji, a to do 30 dnů od doručení žádosti do Regionální kanceláře. Pokud Regionální rada Regionální sněm nesvolá do jednoho měsíce od doručení žádosti, svolá jej Grémium.
 
 
3.4.2. Regionální rada
 
a) je tvořena předsedou a dvěma místopředsedy Regionální organizace a předsedy jednotlivých Oblastních organizací;  
b) rozhoduje o všech záležitostech Regionální organizace v období mezi Regionálními sněmy;
c) schází se dle potřeby, minimálně jednou za tři měsíce,
d) svolává Regionální sněm;
e) je svolávána předsedou Regionální organizace písemnou pozvánkou nejméně 10 dnů přede dnem jejího konání;
f) zajišťuje realizaci usnesení Regionálního sněmu a usnesení vyšších orgánů Hnutí;
g) hospodaří se svěřeným majetkem Hnutí v kraji;
h) předkládá Regionálnímu sněmu výroční zprávu.
 
3.4.2.1 Za Regionální radu jedná a podepisuje předseda nebo Regionální radou pověřený místopředseda.
3.4.3. Předsednictvo Regionální rady
a) tvoří předseda a dva místopředsedové Regionální organizace;
 
b) předseda Regionální organizace předsedá předsednictvu Regionální organizace, je hlavním představitelem a mluvčím Hnutí v kraji, je odpovědný za činnost Hnutí v kraji, svolává Regionální radu a předsednictvo a předsedá jim;
 
c) místopředsedové Regionální rady zastupují předsedu při jednáních ve vymezených záležitostech na základě jeho písemného pověření; v době nepřítomnosti předsedy jej místopředsedové zastupují v celém rozsahu jeho práv a povinností, a to podle jejich vzájemné dohody;
 
d) vede účetnictví a pokladnu Regionální organizace.
 
IV. Republikové orgány
 
4.1. Republikovými orgány Hnutí jsou:
 
- celostátní sjezd
- grémium
- předsednictvo Hnutí
- revizní a kontrolní komise
4.1.1. Celostátní sněm
 
a) je nejvyšším orgánem Hnutí;
 
b) svolává jej Grémium písemnou pozvánkou nejméně 80 dnů přede dnem jeho konání; lhůtu pro svolání lze zkrátit výjimečně až na 30 dnů jen rozhodnutím Grémia z důvodu odstoupení předsedy Hnutí a minimálně jedné poloviny místopředsedů Hnutí z funkce;
 
c) koná se nejméně jednou za dva roky;
 
d) mimořádný Celostátní sněm musí být svolán, rozhodne-li o tom na návrh předsedy Hnutí nadpoloviční většina Grémia, nebo musí být svolán na žádost nadpoloviční většiny Grémia;
 
e) je tvořen členy Grémia, dále členy Hnutí, kteří jsou členy vlády ČR, poslanci a senátory parlamentu, poslanci EP, hejtmany, a delegáty zvolenými na volebních sněmech Regionálních organizací;
 
f) schvaluje zprávu o činnosti Grémia od konání posledního Celostátního sněmu a zprávu o hospodaření Hnutí, stanovuje politický program, cíle a hlavní úkoly Hnutí pro období do konání příštího Celostátního sněmu;
 
g) volí a odvolává předsedu a šest místopředsedů Hnutí;
 
h) volí a odvolává členy kontrolní komise a smírčí komise;
 
i) schvaluje statut kontrolní komise a smírčí komise;
 
j) schvaluje Stanovy a jejich změny, a to třípětinovou většinou přítomných účastníků;
k) bere na vědomí zprávu kontrolní komise a smírčí komise;
l) rozhoduje o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení Hnutí;
m) rozhoduje o zrušení, rozdělení nebo sloučení Hnutí;
n) schvaluje pravidla pro výběr kandidátů pro sestavení kandidátních listin pro volby do zastupitelských sborů všech stupňů, včetně orgánů EU;
o) schvaluje jednací řád Celostátního sněmu, Grémia a volební řád pro orgány všech stupňů, pro volební sněmy a členské schůze;
p) schvaluje pravidla hospodaření strany a rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé organizace Hnutí.
 
4.1.2. Grémium:
 
a) je nejvyšším orgánem Hnutí v období mezi konáním Celostátních sněmů a řídí činnost Hnutí mezi Celostátními sněmy;
b) je tvořeno předsedou a všemi místopředsedy Hnutí, předsedy Regionálních organizací;
c) zajišťuje realizaci plnění usnesení Celostátních sněmů a realizaci politického programu, jakož i Celostátním sněmem vytčených cílů a hlavních úkolů Hnutí;
d) připravuje pro Celostátní sněm roční rozpočet Hnutí a zprávu o hospodaření Hnutí za příslušný rok;
e) předkládá Celostátnímu sněmu zprávu o své činnosti a hospodaření Hnutí;
f) je za svou činnost odpovědné Celostátnímu sněmu;
g) rozhoduje o návrzích a usneseních nižších organizačních jednotek Hnutí;
h) stanoví na návrh předsedy Hnutí termín, místo konání, návrh programu, klíč pro volbu delegátů Celostátního sněmu,
i) oznamuje Regionálním, Oblastním a Místním organizacím termín konání a program Celostátního sněmu, a to nejméně 80 dnů předem, nebude-li Grémiem rozhodnuto o kratší lhůtě;
j) rozhoduje o zrušení členství jednotlivých členů dle čl. 3.2. Stanov;
k) rozhoduje o potvrzení rozhodnutí předsednictva Hnutí o pozastavení členství člena; potvrzením rozhodnutí předsednictva o pozastavení členství je členství zrušeno;
l) schvaluje na návrh předsednictva kandidátní listiny pro volby do parlamentu ČR, Evropského parlamentu a zastupitelstev krajů a obcí;
m) rozhoduje spory o jednotlivé kandidáty nebo jejich pořadí na kandidátních listinách mezi orgány Hnutí;
n) schází se na své ustavující schůzi nejpozději do 30 dnů po ukončení Celostátního sněmu;
o) je svoláváno předsedou, příp. některým místopředsedou předsednictva;
p) schází se podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce;
q) v období mezi celostátními sjezdy provádí výklad Stanov Hnutí;
r) schvaluje závazný vzor přihlášky do Hnutí;
s) stanovuje výši členských příspěvků pro příslušné časové období a dobu jejich splatnosti.
 
 
4.1.3. Předsednictvo Hnutí:
 
a) předsednictvo Hnutí tvoří předseda a šest místopředsedů Hnutí;
b) zajišťuje realizaci plnění usnesení Grémia a zpracovává podkladové materiály pro jednání Grémia;
c) za svou činnost je odpovědné Grémiu;
 d) zřizuje vydáním licence a ruší zrušením licence místní, Oblastní a Regionální organizace, a stanovuje jejich územní působnost;
e) rozhoduje o neodkladných záležitostech v souladu s usneseními Celostátního sněmu, Grémia a Stanov;
f) svolává jej předseda nebo jím pověřený první místopředseda nejméně jedenkrát týdně; svolání se provádí telefonicky nebo elektronicky, nebo se termín konání jednání stanoví na předchozím jednání;
g) je odpovědné za hospodaření Hnutí a řídí aparát Hnutí;
h) předkládá Grémiu ke schválení návrh ročního rozpočtu Hnutí a výroční zprávu o hospodaření Hnutí;
i) předkládá Grémiu Hnutí ke schválení směrnice, řády a statuty Hnutí;
j) navrhuje Grémiu členy Hnutí na kandidátní listiny pro volby do PS a Senátu, Evropského parlamentu; konzultuje tyto návrhy s Regionálními radami;
k) připravuje a schvaluje metodické pokyny;
l) rozhoduje o ustanovení poradních orgánů Hnutí s celostátní působností;
m) hospodaří s majetkem Hnutí a předkládá zprávu o hospodaření Hnutí Celostátnímu sněmu;
n) na základě doporučení Místní organizace schvaluje přijetí uchazeče za člena Místní organizace, nebo žádost o přijetí za člena s odůvodněním odmítá;
o) při rovnosti počtu hlasů členů předsednictva rozhoduje hlas předsedy Hnutí;
p) členové předsednictva mají právo účastnit se jednání všech orgánů Hnutí s hlasem poradním.
 
 
4.1.4. Kontrolní komise:
 
a) je kontrolním orgánem Hnutí pro všechny úrovně orgánů Hnutí ;
b) má 3 členy volené Celostátním sněmem; volí ze svého středu předsedu a místopředsedu;
c) členové Kontrolní komise nesmějí být členy grémia, smírčí komise, předsedy nebo místopředsedy jednotlivých organizačních jednotek Hnutí;
d) kontroluje dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů Hnutí;
e) kontroluje plnění usnesení orgánů Hnutí;
f) kontroluje finanční a hospodářskou činnost Hnutí a všech jeho orgánů a organizačních jednotek;
g) všichni členové a funkcionáři Hnutí jsou povinni s členy kontrolní komise úzce spolupracovat a poskytovat jim požadované informace, písemné materiály, apod. a na požádání se zúčastnit jednání kontrolní komise;
h) její členové mají právo se účastnit se jednání kteréhokoliv orgánu Hnutí.
 
4.1.5. Smírčí komise:
 
a) je rozhodčím orgánem Hnutí pro všechny úrovně organizace, orgány a členy, nebo odmítnuté žadatele o členství v Hnutí;
b) má 3 členy volené celostátním sněmem; volí ze svého středu předsedu a místopředsedu;
c) členové smírčí komise nesmějí být členy grémia, kontrolní komise, předsedy nebo místopředsedy jednotlivých organizačních jednotek Hnutí;
d) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím všech orgánů Hnutí; její rozhodnutí jsou konečná a nabývají účinnosti dnem doručení jejich písemného vyhotovení dotčené osobě nebo orgánu; rozhodnutí musí být učiněno nejpozději do 60 dnů od písemného podání;
e) řídí se statutem, který schvaluje Celostátní sněm;
f) schází se podle potřeby; svolává ji předseda komise;
g) její členové mají právo se účastnit se jednání kteréhokoliv orgánu Hnutí.  
 
 
4.1.5.1 Odvolací proces:
a) proti rozhodnutím všech orgánů Hnutí je možné odvolání;
b) odvolat se může jen člen nebo orgán, kterého se rozhodnutí přímo týká; odvolat se může i odmítnutý zájemce o členství v Hnutí;
c) podat odvolání proti rozhodnutí je možné do 15 dnů poté, co bylo písemné usnesení doručeno příslušnému orgánu nebo osobě;
d) za den podání odvolání se považuje den doručení odvolání smírčí komisi, případně doručením do sídla Hnutí;
e) o odvolání rozhoduje smírčí komise, a to na svém nejbližším zasedání;
f) podané odvolání nemá odkladný účinek;
g) Smírčí komise je povinna rozhodnout nejpozději do 60 dnů od doručení odvolání; o případném prodloužení lhůty z vážných důvodů rozhoduje Grémium.
h) rozhodnutí smírčí komise se doručuje stranám sporu, je konečné a není proti němu přípustný opravný prostředek.
 
Oddíl 5
SPOLEČNÉ ZÁSADY
 
I. Volba a odvolání funkcionáře, funkční období
 
1.1. Volby členů do všech orgánů Hnutí se provádí zpravidla tajným hlasováním, o způsobu voleb rozhodne příslušný orgán ad hoc.
 
1.2. Funkční období všech orgánů Hnutí a volených funkcionářů je dvouleté, nestanoví-li Stanovy jinak.
 
1.3. Funkční období člena každého orgánu je ukončeno uplynutím funkčního období, odstoupením, zánikem členství v Hnutí nebo úmrtím.
 
1.4. K volbě členů Hnutí do všech orgánů je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů členů příslušného orgánu.
 
II. Usnesení orgánů
 
2.1. Orgány Hnutí rozhodují usnesením.
2.2. Usnesení orgánů jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech členů (delegátů), nestanoví-li Stanovy jinak.
2.3. Usnesení orgánů jsou závazná pro všechny jeho členy.
2.4. Usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro příslušné nižší orgány; vyšší orgán má právo zrušit usnesení nižšího orgánu, je-li v rozporu se Stanovami, zákonem nebo programem a cíly Hnutí.
2.5. Jednání a volby na sněmech (členské schůzi) všech úrovní se řídí jednacím a volebním řádem těchto orgánů, který schvaluje Celostátní sněm.
 
 
III. Právní postavení
 
3.1. Hnutí je právnickou osobou.
3.2. Statutárním orgánem Hnutí je předsednictvo, jehož jménem jedná předseda nebo dva místopředsedové společně.
3.3. Podepisování za Hnutí se provádí tak, že k vypsanému či vytištěnému názvu Hnutí připojí své jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat za Hnutí.
3.4. Právní úkony za Hnutí mohou činit i předsedové, event. místopředsedové organizačních složek Hnutí, avšak pouze takové, kterými zajišťují nezbytné podmínky pro činnost těchto organizačních složek a pouze do výše těmto složkám schválených rozpočtů, a v souladu s usneseními příslušných orgánů Hnutí.
 
IV. Sestavování kandidátních listin pro volby do zastupitelských sborů
 
4.1 Kandidátní listiny pro volby do zastupitelských sborů jsou s konečnou platností schvalovány a podepisovány předsedou Hnutí, nebo jím pověřeným funkcionářem Hnutí.
 
4.2 Jednání o předvolebních koalicích vede ten orgán, který navrhuje kandidátní listinu; výsledek schvaluje Grémium.
 
Oddíl 6
Zásady hospodaření
 
1.1. Hospodaření Hnutí se řídí příslušnými ustanoveními platného zákona o sdružování v politických stranách a v politických Hnutích.
1.2. Majetek Hnutí je ve vlastnictví Hnutí jako právnické osoby a jednotlivým organizačním jednotkám a orgánům Hnutí je svěřován do užívání. Tyto s ním musí nakládat hospodárně, užívat jej pouze ke stanoveným účelům a hospodařit s ním s péčí řádného hospodáře. Není-li svěřený majetek využíván nebo chráněn s péčí řádného hospodáře, je Grémium Hnutí povinno učinit bez zbytečného odkladu opatření k nápravě, případně i svěřený majetek odebrat a svěřit jej jinému orgánu Hnutí k užívání.
1.3. Vnitřní předpisy pro nakládání s majetkem Hnutí schvaluje Grémium.
1.4. Rozpočty jednotlivých organizačních jednotek Hnutí musí vycházet z rozpočtu Hnutí schváleného Celostátním sněmem.
1.5. Všechny orgány Hnutí hospodaří podle Celostátním sněmem schváleného rozpočtu. Organizační jednotky mohou jednat a zavazovat Hnutí jen do výše rozpočtu příslušné organizační jednotky.
1.6. Kterákoliv organizační jednotka nebo orgán nesmí použít majetek Hnutí k zajištění závazku.
1.7. Rozpočty Hnutí i jeho jednotlivých organizačních jednotek musí být schváleny jako vyrovnané nebo přebytkové.
1.8. Součástí rozpočtu Hnutí je i způsob rozdělení finančních prostředků mezi celostátní orgány a orgány regionální, Oblastní a místní.
1.9. Příjmy z členských poplatků jsou jednou polovinou příjmem příslušné Místní organizace a jednou polovinou příjmem Grémia pro účely financování Hnutí;
1.10. Dary ve prospěch Hnutí od členů nebo třetích osob jsou příjmem té organizační složky Hnutí, která je získá (obdrží). Dary bez bližšího určení obdarované organizační složky Hnutí jsou příjmem Grémia pro účely financování Hnutí.
 
Oddíl 7
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1.1. Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti spolu s registrací Hnutí Ministerstvem vnitra ČR.
 
1.2. Orgány Hnutí musí být ustaveny nejpozději do 6 měsíců od vzniku Hnutí jeho registrací.
 
1.3. Do zvolení orgánů Hnutí dle těchto Stanov vykonává funkci předsedy Hnutí předseda Přípravného výboru a funkci Předsednictva Přípravný výbor. Přípravný výbor nesmí mít více než 10 osob, které nesmí být členy nebo kandidáty členů jiných politických stran nebo Hnutí. 
 
1.4. Členové Přípravného výboru se registrací Hnutí stávají členy Hnutí a zakladateli první Místní organizace se sídlem souhlasným se sídlem Hnutí.
 
1.5. Do konání ustavujícího Celostátního sněmu rozhoduje o všech záležitostech Hnutí Přípravný výbor, který vykonává působnost předsednictva, grémia, Regionálních rad, Oblastních rad, předsedů Místních organizací, kontrolní komise a smírčí komise podle těchto Stanov, nevzniknou-li v mezidobí tyto orgány způsobem dle těchto Stanov.
 
1.6. Ustavující celostátní sněm svolává přípravný výbor písemnou pozvánkou nejméně 30 dnů přede dnem jeho konání; datum, čas a místo jeho konání určí přípravný výbor, stejně jako jeho program;
 
1.7. Delegáty ustavujícího celostátního sněmu jsou členové přípravného výboru a další členové Hnutí podle klíče stanoveného přípravným výborem. Pro ustavující celostátní sněm neplatí systém voleb delegátů sněmů podle těchto Stanov.
 
1.8. Ustavující celostátní sněm je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných delegátů Hnutí; rozhodnutí přijímá prostou většinou přítomných delegátů.
 
1.9. Přípravný výbor ukončí svoji činnost rozhodnutím celostátního sněmu, po potvrzení Stanov Hnutí a platnou volbou předsedy, šesti místopředsedů a členů kontrolní komise a smírčí komise.
 
1.10. Vertikální vazby mezi organizačními jednotkami a jejich orgány do vytvoření úplné jejich struktury podle těchto Stanov řeší ad hoc grémium.
 
1.11. Grémium je v období mezi celostátními sněmy zmocněno přijímat jen takové změny Stanov, které si vynutí případná změna legislativy ČR.
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 10. 1. 2013
Za přípravný výbor Josef Dobeš